The Diamond of Sri Lanka tours

We are a group of friends from Habaraduwa in the southern part of Sri Lanka, who have been working together in tourism for more than 5 years. At first, we offered tours to tourists from local hotels which ordered them or to people through recommendations from friends. Based on the upgrowing experience, positive feedback and the expansion of our vehicles, we can ensure a holiday full of beautiful moments and at the same time safe and fast transportation between the places in Sri Lanka you would like to visit or which we think that are worth seeing.

Our party also includes a Czech woman who fell in love with Sri Lanka in 2017, traveled all over it in couple years and finally moved here in 2022. In addition to guide services in English, Věra can also guide Czech tourists, for whom Sri Lanka is becoming very popular destination, in Czech language. If interested, she also offers accommodation in her house with a beautiful garden, which lies less than a kilometer from the beach.

We offer complete services – in addition to transportation, we will arrange accommodation for you in hotels in the middle price category with half-board. The final price also includes entrance to places within the chosen tour.

We are licensed guides and reliable drivers who know, how difficult and dangerous Sri Lankan traffic can be. Driving on local roads is a risk not worth for foreigners.

For greater safety and quality of service, we drive on multi-day tours in pairs – due to taking turns after several hours behind the wheel and guide services.

Our core values are:
• Reliability
• Flexibility
• Satisfied customers who enjoy their holiday and come back for more.

Jsme parta kamarádů z města Habaraduwa v jižní části ostrova Srí Lanka, kteří přes 5 let spolupracují v oblasti cestovního ruchu. Zpočátku jsme turisty vozili po zajímavých místech na Srí Lance na objednávku hotelů či přes doporučení přes známé. Na základě nasbíraných zkušeností, pozitivních ohlasů a postupného rozšiřování vozového parku Vám zajistíme dovolenou plnou krásných zážitků a zároveň bezpečnou a rychlou přepravu mezi Vámi vybranými a námi doporučenými místy na Srí Lance.

Do naší party patří také Češka, která si Srí Lanku v roce 2017 zamilovala, postupně ji celou procestovala a nakonec se sem v roce 2022 přestěhovala. Kromě průvodcovských služeb v angličtině může české turisty, pro něž se Srí Lanka stává stále více populární destinací, provést Věra i v češtině. V případě zájmu nabízí také ubytování ve svém domě s krásnou zahradou, který leží necelý kilometr od pláže.

Nabízíme kompletní služby – kromě přepravy Vám zařídíme ubytování v námi ověřených hotelech ve střední cenové kategorii s polopenzí, v ceně jsou zahrnuté i vstupy do míst v rámci okruhu.

Jsme licencovaní průvodci a spolehliví řidiči v mnohdy složitém a nebezpečném srílanském provozu, kde se cizincům nevyplatí riskovat.

Pro větší bezpečnost a kvalitu služeb jezdíme na několikadenní okruhy ve dvou – kvůli střídání se po delší době za volantem a průvodcovským službám.

Našimi hlavními hodnotami jsou:
• Spolehlivost
• Flexibilita
• Spokojení zákazníci, kteří si dovolenou užijí a vrátí se, aby zažili ještě víc.

Isuru Dilhara

My goal is to show you the most beautiful places in Sri Lanka, including those that are not so famous. If you would like to drive especially through the southern coast and enjoy it to the fullest, I am the right guide for you. I like adventure and I believe in my driving skills enough to take you off-road. For such fun, you need a jeep, which we can rent.

Mým cílem je ukázat Vám ta nejkrásnější místa na Srí Lance, včetně těch, která nejsou tak turisticky známá. Pokud byste chtěli projet zejména jižní pobřeží a užít si z něj maximum, jsem ten pravý průvodce. Mám rád dobrodružství a svým řidičským schopnostem věřím natolik, že vás mohu vzít i mimo značené cesty – „offroad“. Na takovou zábavu je potřeba jeep, který si můžeme pronajmout.

Věra Fáčková

I am a Czech woman living in Sri Lanka. I love the climate here, the nature, the ocean and the diversity of the landscape, where in a few days you can manage to bathe in a warm sea, visit sacred places and enjoy mountain views full of tea plantations. I have already visited all the recommended places written in guidebooks about Sri Lanka (some of them more than once), but I also know beautiful and still unknown places for tourists, which you will not find in any guidebook.

Jsem Češka žijící na Srí Lance. Miluji zdejší podnebí, přírodu, oceán a rozmanitost krajiny, kdy během pár dní jste schopni zvládnout koupání v teplém moři, navštívit posvátná místa a užít si horské výhledy na čajové plantáže. Všechna doporučovaná místa v průvodcích o Srí Lance jsem již navštívila (některá z nich opětovně), ale znám i krásná a stále turisticky neznámá místa, která v průvodcích nenaleznete.

Menaka Sajith

I am the main driver in our group. I have been driving with tourists for more than 7 years. My goal is your safety during multi-day trips, which I am able to guarantee. I feel like at home on Sri Lankan roads, I’ve driven through basically the whole country so I know shortcuts and alternative routes in case of various road closures or traffic jams.

V naší skupině jsem hlavním řidičem. Jezdím s turisty více než 7 let. Mým cílem je vaše bezpečnost během společných cest, kterou jsem vám schopen zaručit. Na srílanských silnicích jsem jako doma, procestoval jsem v podstatě celou zemi a v případě různých uzavírek silnic nebo kolon znám zkratky a alternativní cesty.

Dushan Anupama

I am Menaka’s brother, with whom I usually go for the tours as a substitute driver/guide for multi-day tours or when there is a need of more cars for the tour. I can also pick you up or drop you off at the airport. I will also take you on one day trips.

Jsem bratr Menaky, s nímž obvykle jezdím jako řidič na vystřídání v případě vícedenních okruhů nebo v případě větších skupin, kdy je potřeba další vozidlo. Mohu vás také vyzvednout nebo přivézt na letiště. Povezu vás také v případě jednodenních výletů.

Our advantages / Naše výhody

Protection – Bezpečnost

With us you will be safe while traveling on Sri Lankan roads. All our drivers have a lot of experience with local traffic, they are able to fit even into the narrowest streets with their car and drive in difficult terrain.

S námi budete během cestování po srílanských silnicích v bezpečí. Všichni naši řidiči mají spoustu zkušeností s tamním provozem, dokáží se s automobilem vejít i do úzkých uliček a řídit ve složitém terénu.

Special places – Zajímavá místa

With us, you will visit not only well-known, important and beautiful places, but also those that are not so popular, but just as interesting. This point also applies to experiences – for example, would you like to experience private camping on a picturesque private island?

S námi navštívíte nejen známá, významná a krásná místa, ale i ta, co nejsou tak populární, ale stejně zajímavá. Tento bod se týká i zážitků – chtěli byste si například vyzkoušet v soukromí kempovat na malebném soukromém ostrově?

Advice – Tipy a rady

Will you want to buy something good to eat in Sri Lanka? Or a nice souvenir? We will recommend you places that are not overpriced. We can accompany you to the selected places and check that everything will go smoothly.

Budete si chtít na Srí Lance koupit něco dobrého k jídlu? Nebo suvenýr? Doporučíme vám místa, která nejsou předražená. Na vybraná místa vás můžeme doprovodit a zkontrolovat, že bude vše probíhat v pořádku.

Languages – Jazyky

Communicating with the locals in Srí Lanka can be challenging, most of inhabitants can only partially speak English. Local guides who speak Sinhala are therefore handy. But we can all speak English at an intermediate level as well. And Věra, of course, knows Czech.

Komunikace s místními může být náročná, většina obyvatel umí pouze částečně anglicky. Místní průvodci, kteří ovládají sinhálštinu, se proto hodí. Anglicky ale umíme všichni na středně pokročilé úrovni také. A Věra samozřejmě umí česky.

Trip planning – Plánování výletů

We can always agree on changes or alternatives before and during the selected or compiled tour if your plans have to change or if the weather is not in our favor.

Před i během vybraného nebo vámi sestaveného okruhu se vždy můžeme domluvit na změnách nebo alternativách, kdyby se Vaše plány musely změnit nebo kdyby nám nepřálo počasí.

Local knowledge – Co vědí jen místní

In addition to tips and advice on food, places and attractions, we can offer you something special. Do you need to solve a health problem? Isuru knows a renowned Sri Lankan Ayurvedic and herbal healer, with whom our acquaintances from abroad also have great experiences, whom he was able to help.

Kromě tipů a rad ohledně stravy, míst a zajímavostí vám můžeme nabídnout něco zvláštního. Potřebujete vyřešit zdravotní problém? Isuru zná vyhlášeného srílanského ayurvédského a bylinného léčitele, s nímž mají skvělé zkušenosti i naši známí z ciziny, kterým dokázal pomoci.

Tours / Výlety

Information about booking the tour

You can choose one of the tours we offer, created in such a way that you always visit several interesting and important places during a day and have time to enjoy each of them, or you can arrange a „tailor-made“ tour with us. We will agree on what is possible to visit in the time you choose, considering distances and transportation between places, etc.

Send an e-mail to us, where you write the date when you are coming to Sri Lanka. Please, also let us know which tour you are interested in (or whether you would like visit some other places) and how many persons will participate. In reply we will send you a recommended itinerary with details of the trips, options and approximate cost. We cannot send the exact price in advance, as the price situation in the country changes (accommodation, fuel, meals, entrance fees) and also depends on the tourist season.

If you want to pick up at the airport and start using our services immediately after your arrival, please also include your flight number and arrival time in the e-mail. In case of last-minute flight changes, please send the information on our Whatsapp.

A WEEK before departure

We will send an e-mail with the name of the driver who will pick you up at the airport or other agreed location and who will also guide you on your chosen tour. Next, we will verify that what we agreed on still stands.

Arrival

Upon arrival, you will first go through the visa check (we recommend filling it out online and printing it in advance, it will save time during the check itself), then you will pick up your luggage and a smiling driver will be waiting for you in the arrivals hall with a sign with your name on it.

After completing the tour

Any feedback would be appreciated. Client satisfaction is important to us, and we will be gratefull for your suggestions that may help us improve our services.

Informace k rezervaci okruhu:

Můžete si vybrat jeden z námi nabízených okruhů sestavených tak, abyste za den vždy navštívili několik zajímavých a významných míst a zároveň si každé z nich stihli užít, nebo se s námi můžete domluvit na programu „na míru“. Dohodneme se, co je možné za Vámi zvolenou dobu navštívit s ohledem na vzdálenosti a přepravou mezi místy atp.

Napište nám na e-mail, kam uvedete termín, kdy se na Srí Lanku chystáte. Dále nám prosím dejte vědět, o jaký okruh máte zájem (případně zda byste do něj chtěli nějaká místa přidat) a o kolik osob půjde. Obratem Vám zašleme doporučený itinerář s podrobnostmi cest, možnostmi a s přibližnou kalkulací. Přesnou cenu dlouhodobě dopředu zaslat nemůžeme, jelikož se cenová situace v zemi mění (ubytování, pohonné hmoty, stravování, vstupy) a závisí také na turistické sezóně.

Pokud budete chtít vyzvednout na letišti a začít využívat našich služeb hned po příletu, uveďte prosím do e-mailu také číslo Vašeho letu a čas příletu. V případě změn letů na poslední chvíli prosíme o zaslání informace na náš Whatsapp.

TÝDEN před odletem

Na email Vám pošleme jméno řidiče, který vás na letišti nebo jiném smluveném místě vyzvedne a bude Vám dělat zároveň průvodce Vaší vybranou cestou. Dále si ověříme, že stále platí, na čem jsme se domluvili.

Přílet

Po příletu projdete nejprve vízovou kontrolou (doporučujeme vyplnit předem online a vytisknout, ušetří to čas při samotné kontrole), poté vyzvednete zavazadla a v příletové hale na Vás již bude čekat usměvavý řidič s cedulí s vaším jménem.

Po ukončení okruhu

Budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu. Na spokojenosti klientů nám záleží a díky Vašim případným podnětům budeme moci naše služby zlepšovat.

One day trips / Jednodenní výlety

Trips for more days / Vícedenní výlety

Other services /Další služby

 • Transfers from / to the airport
 • Ayurvedic and herbal treatment facility at renowned healer Ritigala Weda Mahaththayam .
 • Cycling tours – we can lend you bikes to better explore the streets of villages and towns or to better access terrain too difficult for vehicles.
 • Camping trips – for example on Mahiyangana Island
 • Water sports – we can arrange surfing lessons in Ahangama/ Arugam Bay or diving in Unawatuna / Hikkaduwa / Nilaveli. You can also try water rafting in Kitulgala.
 • Sri Lankan cooking lessons – are you interested not only in trying the local cuisine, but also in learning how to combine exotic ingredients or how to prepare authentic Sri Lankan rice & curry? Our Menaka can teach you! There is also an offer of seafood BBQ or different types of meat on the beach.
 • Trips to local waterfalls with swimming
 • Fishing expeditions – we will arrange the rental of a fishing boat and we can try our luck with a catch on the sea or lake.
 • Sightseeing flight by balloon in Dambulla or helicopter in Koggala
 • Golf in Nuwara Eliya or Koggala.
 • Trip to Ridiyagama Safari Park
 • An excursion to the Vedda community, the last indigenous people in Sri Lanka, who can give you an insight into their natural way of life.
 • Tuktuk rides – for getting to know the cities/villages more closely and at the same time to easily overcome the short distance and terrain, we offer a tuktuk ride. Tuktuk fits much better than a car into often narrow streets.
 • Transfery z / na letiště
 • Zařízení ayurvédské a bylinné léčby u vyhlášeného léčitele Ritigaly Wedy Mahaththayami.
 • Cyklistické výlety – můžeme vám zapůjčit kola, abychom si lépe projeli uličky vesnic a měst nebo se dostali lépe do terénu obtížného pro vozidla.
 • Kempovací výlety – například na ostrově Mahiyangana
 • Vodní sporty – můžeme vám zařídit lekce surfování v Ahangamě/ Arugam Bay nebo potápění v Unawatuně / Hikkaduwě/ Nilaveli. Dále můžete vyzkoušet vodní rafting v Kitulgale.
 • Lekce srílanského vaření – máte zájem nejen vyzkoušet zdejší kuchyni, ale naučit se, jak zkombinovat exotické suroviny nebo jak připravit pravé srílanské rice & curry? Náš Menaka vás to může naučit! Na výběr je dále BBQ z mořských plodů či různých druhů masa na pláži.
 • Výpravy k tamním vodopádům s koupáním
 • Rybářská výprava – zařídíme pronájem rybářské lodi a na moři nebo jezeře můžeme zkusit své štěstí s úlovkem.
 • Vyhlídkový let balónem v Dambulle nebo helikoptérou v Koggale
 • Golf v Nuwara Eliya nebo v Koggale.
 • Výlet do safari parku Ridiyagama
 • Návštěva komunity Véddů, posledních původních obyvatel Srí Lanky, kteří vám mohou dát nahlédnout do svého přírodního způsobu života.
 • Vyjížďky tuktukem – pro bližší poznání měst/ vesnic a zároveň jednodušší překonávání krátkých vzdálenosti a terénu nabízíme jízdu tuktukem, který se do mnohdy úzkých uliček zástavby vejde mnohem lépe než automobil.

Vehicles / Vozidla

White Queen – Toyota Prius

Car for 2 – 3 people.

Vozidlo pro 2 – 3 osoby.

Mitsubishi Montero Limited

2015 jeep for 2 people. We use this car mainly for offroad trips and for greater driving enjoyment. However, it has a greater consumption, so prepare that the journey with it will be more expensive.

Jeep r.v. 2015 pro 2 osoby. Tento automobil používáme hlavně pro offroad cesty a pro větší požitek z jízdy. Má ovšem větší spotřebu, tedy cesta s ním bude dražší.

White King – Toyota HiAce

Car for 4 people.

Vozidlo pro 4 osoby.

King of Mafia – Toyota Hiace 2.4

Super Long Super GL-E High Roof – for 9 people.

Vozidlo pro 9 osob.

Toyota Coaster minibus

Car for 20 people.

Vozidlo pro 20 osob.

All our cars are reliable, in good condition and equipped with air conditioning. They offer full comfort for traveling in Sri Lanka. We list the capacity of the vehicles including the space for your personal luggage.

Všechny naše automobily jsou spolehlivé, v dobrém stavu a vybaveny klimatizací. Nabízejí tak plný komfort při cestování po Srí Lance. Kapacitu vozidel uvádíme včetně prostoru pro vaše osobní zavazadla.

Contacts / Kontakty

Isuru Dilhara
Tel.: + 94 754 048 732
WhatsApp: +94 768 357 432

Menaka Sajith
WhatsApp: + 94 773 547 627

Věra Fáčková
Tel.: + 94 750 168 886
WhatsApp: +420 736 227 668

Email: info@diamondofsrilanka.com

Our adress/ Naše adresa:
Street: Katukurunda
City: Habaraduwa

Přejít nahoru